POLITYKA PRYWATNOŚCI 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuję, iż Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod domeną www.mercik-krp.pl  jest Wojciech Mercik Kancelaria Radcy Prawnego, NIP: 5751893320, z siedzibą w Katowicach ul. Francuska 35, 40-027 Katowice (dalej: „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest: a) na adres e-mail: biuro@mercik-krp.pl.; b) pisemnie na adres Administratora: ul. Francuska 35, 40-027 Katowice.

Celem Polityki jest określenie działań podejmowanych w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez jej Użytkowników, jak i w ramach działalności zawierania i realizowania umów w kontakcie poza stroną internetową.

II PODSTAWY I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanego przez Użytkownika e-maila przetwarzanie takie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest konieczne w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. W przypadku uzyskania odrębnej zgody Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. W przypadku zawierania i wykonywania przez Administratora umowy świadczenia usług lub umowy zlecenia druga strona ma obowiązek podać dane niezbędne dla zawarcia umowy (co jest wymogiem umownym, a w zakresie numerów podatkowych także wymogiem ustawowym) i w tym celu Administrator przetwarza dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. Dla przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji, jeżeli Użytkownik zgłosił się do procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Kancelarię, na podstawie obowiązku prawnego Administratora i wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO);
 6. Dla wykonania umowy w związku ze zgłoszeniem się przez Użytkownika do wzięcia udziału w szkoleniu, webinarium, konferencji i uczestnictwem w nich, na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

W przypadku przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (np. narzędzia śledzące) jako podstawę przetwarzania danych wskazuje się art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

III PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia i zrealizowania celu przetwarzania, w którym zostały przesłane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, np., wynikającego z przepisów podatkowych, lub rachunkowych.

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są do momentu cofnięcia zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o taką zgodę, do momentu przedawnienia roszczeń Administratora i drugiej strony w zakresie realizacji zawartych umów
(w przypadku umów o świadczenie usług / zlecenia 2 lata, licząc do końca roku) oraz do momentu realizacji zapytania kierowanego za pomocą e-mail.

IV ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencja niepodania danych, w zależności od przypadku, jest niemożność uzyskania odpowiedzi na zadane pytania, niemożność otrzymania newslettera, niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji, niemożność wzięcia udziału w szkoleniu, webinarium, konferencji.
 2. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.
 3. Administrator przetwarza następujący zakres danych przez Użytkownika w treści zagadnienia kierowanego do Administratora.
 1. dane podawane przez Użytkowników wykorzystywane są do: udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, przesyłania newslettera, w tym informacji handlowych o Administratorze i jego usługach, przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, przeprowadzenia szkolenia, konferencji, a także w celach statystycznych.

Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

V UDOSTĘPNIENIE DANYCH

 1. Administrator zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą do realizacji zobowiązań wobec Użytkowników. Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy:
  1. uprzednio zostanie wyrażona wyraźna zgoda osób, których one dotyczą, na takie działanie, lub
  2. przekazanie takie jest niezbędne w przypadku korzystania przez Administratora z osobami współpracującymi, np. księgowych, doradców podatkowych, podwykonawców i dostawców asortymentu, kurierów i przewoźników, kancelarii prawnych,
  3. jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika lub będzie wynikać
   z obowiązujących przepisów prawa, np. organom ścigania.

Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, a w tym zakresie ze względu na siedzibę dostawców oprogramowania dane mogą być przekazywane –
z zachowaniem zasad ich ochrony – do państw trzecich.

VI UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo: 
 1. dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez Kancelarię danych oraz do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO); 
 2. sprostowania i uzupełnienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania
  (art. 16 RODO); 
 3. całkowitego usunięcia swoich danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do realizacji tego prawa (art. 17 RODO); prawo to nie przysługuje jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisu prawa, lub w prawnie uzasadnionym celu;
 4. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w RODO (art. 18 RODO);  
 5. przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową
  (art. 20 RODO). 
 6. wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych, w tym wycofania zgody (art. 21 RODO); 
 7. do niepodlegania zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji,
  w tym decyzjom opartym na profilowaniu (art. 22 RODO); 
 1. Prawa te można realizować składając stosowny wniosek do Administratora Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej Administratora biuro@mercik-krp.pl. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko Użytkownika.
 2. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego w serwisie dane są poprawne.

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie  danych osobowych Użytkowników odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak Użytkownik uzna, iż dopuściliśmy się naruszenia, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00 godziny pracy urzędu: 8.00–16.00; adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze: 10.00–14.00.

VII POLITYKA COOKIES 

 1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym) służące do zapisywania przez przeglądarkę Użytkownika określonych ustawień i danych w celu korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, zapewniając komfort podczas jej użytkowania. Przechowywanie plików „cookies” umożliwia zatem odpowiednie przygotowanie strony internetowej i oferty pod kątem preferencji Użytkownika – serwer rozpoznaje go i pamięta m. in. preferencje takie jak: odwiedziny, kliknięcia, poprzednie działania.
 2. „Cookies” zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Pliki „cookies” używane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
 2. tworzenia anonimowych statystyk, które poprzez pomoc w ustaleniu w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych umożliwiają ulepszanie ich struktur i zawartości,
 3. dostarczania Użytkownikom witryny treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Pliki „cookies” nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość.
 2. Zasadniczy podział plików „cookies” stanowi ich rozróżnienie na:
 1. Pliki „cookies” o charakterze stałym (persistent cookies) przechowywane są na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub też do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 2. Pliki „cookies” o charakterze tymczasowym (session cookies) są plikami tymczasowymi, usuwanymi automatycznie po wylogowaniu ze strony internetowej lub zamknięciu okna przeglądarki internetowej.
 1. Stosownie plików „cookies” w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika nie oznacza co do zasady gromadzenia żadnych informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika, chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu Użytkownikowi.  Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 2. Pliki cookies wykorzystywane przez niniejszą stronę nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla urządzenia końcowego przez niego wykorzystywanego, dlatego w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu zalecane jest niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików „cookies” i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób dokonania zmiany ustawień różni się w zależności od używanego oprogramowania (przeglądarki internetowej). Odpowiednie wskazówki znajdziesz na podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz.

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym powinny znajdować się w instrukcji obsługi danego urządzenia mobilnego. W każdej chwili Użytkownik może także usunąć swoje dane z bazy Google Analytics.

VIII PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN W POLITYCE PRYWATNOŚCI
I AKCEPTACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie, aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Korzystając ze strony www.mercik-krp.pl, Użytkownik akceptuje niniejszą politykę prywatności.
 3. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2022 r. do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO.